Omgangsvormen

Op het Nieuwe Eemland willen we graag op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De school is een plek waar we met veel mensen samenzijn en waar omgangsvormen de basis vormen om met elkaar te kunnen samenwerken en leren. De omgangsvormen die we hieronder hebben geformuleerd zijn er om richting en duidelijkheid te geven over het gedrag van leerlingen en medewerkers.

De belangrijkste omgangsvormen voor een prettig en veilig schoolklimaat zijn opgenomen in de gedragscode van Het Nieuwe Eemland. Met alle leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar de gedragscode besproken. De gedragscode is ook na te lezen op onze website.

In alle gevallen handelen wij volgens de richtlijnen van de leerplichtwet, zoals deze door de leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort wordt toegepast. 

Vrijstelling wordt alleen verleend op basis van een schriftelijk verzoek van de ouders. Voor speciale (religieuze) feestdagen kan een schriftelijk verzoek aan de betreffende conrector gedaan worden voor bijzonder verlof.

Buiten de vakanties om van school wegblijven voor vakantiedoeleinden is niet toegestaan. In heel bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als ouders door hun werk niet in staat zijn om in schoolvakanties weg te kunnen gaan, is maximaal 10 dagen per jaar extra vrijstelling verlenen toegestaan. De conrector beslist hierover op basis van een schriftelijk verzoek. De eerste twee weken na de zomervakantie is luxeverzuim niet toegestaan. Luxeverzuim wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. De activiteiten van dit schooljaar duren tot en met vrijdag 16 juli 2021.

Als je te laat bent met een goede reden, dan melden je ouders dat binnen 24 uur via absentie@hetnieuweeemland.nl. Als je te laat bent zonder reden, dan heb je een gesprek met je coach hoe je ervoor kunt zorgen dat je voortaan op tijd in de les bent. Vanaf vier keer te laat zonder reden, meld je je de volgende schooldag om 08.00 uur in de studiezaal.

Je wordt geacht aanwezig te zijn bij alle lessen en afspraken zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen. Mocht je tijdens de lessen toch afwezig zijn, dan zijn wij graag tijdig op de hoogte van je afwezigheid.

 

Ouder(s)/verzorger(s) moeten je ziekmelden via mail. Dit doen zij voor aanvang van de lessen door een mail te sturen aan absentie@hetnieuweeemland.nl onder vermelding van je naam, klas en reden van absentie. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, mag je zelf een mail sturen met de bij ons bekende emailadressen van je ouders in de cc.

 

Ben je gedurende een schooldag niet meer in staat de lessen te volgen, dan moet je je afmelden in de studiezaal. Eventueel nemen we contact op met je ouder(s)/verzorger(s)om ervoor te zorgen dat men op de hoogte is.
Je ouders bevestigen je afmelding graag dezelfde dag/avond via mail.
Ziekmelden moet elke dag opnieuw, wij zetten de ziekmeldingen niet over naar de volgende dag. In gevallen van langere periode ziekte, kunt u dit wel aangeven in de mail.

Bij regelmatig ziekteverzuim kan de leerling door de ondersteuningscoördinator in overleg met de conrector aangemeld worden bij de jeugdarts van de GGD te Amersfoort.

Als je verwijderd wordt uit de les, meld je je in de studiezaal en vul je een formulier in; vijf minuten voor het einde van de les ga je terug naar je lokaal en praat je met de docent. Met behulp van het ingevulde formulier, maak je afspraken met je docent.

Wie niet mee kan doen met de LO-lessen, meldt zich aan het begin van de les bij de docent LO en neemt een schriftelijke verklaring van de ouders mee. Afhankelijk van de blessure bepaalt de docent wat het vervolg is. Als een leerling langdurig niet mee kan doen met de lessen LO, dan wordt met de conrector een afspraak gemaakt over de duur van de vrijstelling van de lessen en de invulling van de uren LO.

We gaan op de juiste manier met ons gebouw en de spullen in het gebouw om. Samen houden we het gebouw schoon door afval in de afvalbakken te doen. Alle klassen worden ingezet om na de pauzes corvee te doen. Voor de lift heb je een liftbriefje van de conciërges nodig. Je fiets zet je achter het gebouw, je brommer of scooter voor het gebouw.

In de school gebruik je de mobiele telefoon, smartwatch of andere multimedia-apparatuur tijdens de les alleen als de docent daartoe toestemming voor geeft.
Je stopt je telefoon in je kluisje of je doet deze aan het begin van de les in de telefoontas die in ieder lokaal aanwezig is. Elke leerling van leerjaarklas 1 t/m 4 neemt een eigen laptop of tablet mee. De docent bepaalt wanneer en hoe de laptop/tablet gebruikt wordt. In de pauze kan de leerling de laptop/tablet in zijn kluisje bewaren. Filmen en fotograferen op school mag alleen als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Elke leerling heeft een e-mailadres van school. Dit adres is bestemd voor schoolgebruik.

Vaak worden tijdens schoolactiviteiten door begeleiders of schoolfotograaf foto’s of filmpjes gemaakt. Deze worden vaak gebruikt als beeldmateriaal. Mocht je/u bezwaar hebben tegen publicatie dan kun je/kunt u bezwaar aantekenen bij de rector. De betreffende foto of het filmpje zal dan niet geplaatst of direct verwijderd worden.

Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje. Waardevolle spullen en je jas berg je daarin op. Voor het gebruik van een kluisje worden kosten in rekening gebracht.

De pauzes breng je door in de Arena of buiten, daar mag je ook eten en drinken. Leerlingen blijven op het terrein tijdens de pauze en tijdens tussenuren. Lessen worden zoveel mogelijk opgevangen. Leerlingen hebben altijd, ook voor het vak dat uitvalt, hun boeken bij zich.

Het Nieuwe Eemland is natuurlijk een drugs-, rook- en alcoholvrije school. 

Pesten is niet leuk. Een geintje moet kunnen, maar pesten accepteren we niet. Verlaag je niet tot pestgedrag en maak ook zelf duidelijk dat je het met dat gedrag niet eens bent.

 

Voor het antipestprotocol klik hier

We gaan uit van het hebben van respect voor de ander. Alle vormen van geweld, wapens en vuurwerk zijn natuurlijk niet toegestaan.

Leerlingen kunnen iedere dag activiteiten hebben tot 17.00 uur. Maak andere afspraken dus na die tijd. Het rooster kan gedurende het jaar wijzigen.

De schoolleiding van Het Nieuwe Eemland streeft ernaar de lesuitval tot een minimum te beperken.. Voor de onderbouw geldt bovendien een aangepast dagrooster, waardoor bij eventuele lesuitval een docent of schoolassistent beschikbaar is voor een invaluur in de betreffende klas.

Bij tussenuren is de studiezaal of mediatheek beschikbaar. Bijvoorbeeld bij schoolexamens, de (mondelinge) toetsweken, scholing van docenten, begeleiding van werkweken, excursies en kortdurende ziekteperiodes van docenten is lesuitval onvermijdelijk.

Het kan zijn dat de conrector beslist dat een leerling geschorst moet worden vanwege het getoonde gedrag. Als ouders in beroep willen gaan tegen de beslissing tot schorsing, kunnen zij dat doen bij de rector van Het Nieuwe Eemland. Een schorsing wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Een verwijdering van school gebeurt door de rector van Het Nieuwe Eemland op voordracht van de conrector. Tegen een beslissing tot verwijdering kunnen ouders in beroep gaan bij het College van Bestuur van het Meridiaan College.

RSPF0377