Extra ondersteuning

Extra ondersteuning op school kan van alles inhouden: iemand die je helpt om te wennen op je nieuwe school en in je klas, iemand die je kan helpen met de aanpak van je huiswerk, iemand die naar je luistert en/of adviseert als je thuis ruzie hebt, met wie je praat als je gepest wordt, iemand die je vragen kan beantwoorden als je je depressief voelt enz.

Een goede begeleiding vinden we op Het Nieuwe Eemland erg belangrijk. Wij willen graag dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het erom dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier hebt op school en dat je jezelf kunt zijn in je klas.

Hieronder vind je informatie over wie op onze school welke hulp aan kan bieden. Vaak is je coach of je mentor de meest voor de hand liggende persoon om mee te praten. Zij kennen jou en kunnen je vaak helpen of weten wie jou anders kan helpen.

Op school zijn drie ondersteuningscoördinatoren werkzaam. Zij kunnen je helpen om bij de juiste persoon terecht te komen als het niet goed gaat. De ondersteuningscoördinator weet welke hulp je op school of buiten school kunt krijgen bij allerlei verschillende problemen. De ondersteuningscoördinator coördineert de begeleiding van de leerlingen met een extra hulpvraag. We kijken in overleg met je ouders, met jou en de ondersteuningscoördinator naar wat jij nodig hebt om het op school goed te kunnen doen. Dat schrijven we dan op in een begeleidingsplan.

Verder zorgen de ondersteuningscoördinatoren ervoor dat er goed overleg en afstemming is tussen alle personen die zich bezighouden met de begeleiding. Als het nodig is overleggen zij met externen, zoals de schoolarts, het wijkteam, leerplicht.

Als je een extra ondersteuningsbehoefte hebt, bijvoorbeeld als je het door ADHD heel lastig vindt om je werk goed te kunnen doen, kun je begeleid worden door de intern begeleider. Je bespreekt dan wekelijks met de intern begeleider hoe het gaat op school. Er wordt gekeken naar wat er is geweest is en naar wat er komen gaat. Jullie maken bijvoorbeeld planningen voor het schoolwerk en maken andere afspraken over de manier waarop je het de komende week gaat aanpakken.

SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland ondersteunen ouders met het Informatiepunt Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO). Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als die op school niet afdoende beantwoord konden worden.

Het IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen ook anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en het in contact brengen met de juiste personen en instanties.

 

Bereikbaarheid: 033 3030488 of ippoo@swveemland.nl

Na telefonisch contact is een afspraak te maken voor de maandagmiddag of vrijdagochtend.

Adres: Burg de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden.

Het IPPOO is gesloten tijdens schoolvakanties.

In het kader van Passend Onderwijs is bij ons twee dagen in de week een orthopedagoog aanwezig. Zij adviseert de school over verschillende zaken die te maken hebben met de ondersteuning van de leerlingen binnen de school. Ook kan de orthopedagoog eventueel onderzoeken en observaties doen om te zorgen dat alle leerlingen de passende ondersteuning krijgen. De orthopedagoog kijkt mee met de begeleiding die binnen de school geboden wordt en ondersteunt bij het opstellen van een begeleidingsplan.

De orthopedagoog verzorgt in juni/juli de training Rots en Water voor leerlingen van groep 8 die komend jaar starten op Het Nieuwe Eemland en de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs heel erg spannend vinden. Met deze training voel je je wat meer zelfverzekerd en krijg je er vertrouwen in dat die overstap jou goed gaat lukken. Ook leer je alvast weer wat leerlingen kennen die met jou gaan starten in het komende jaar.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis voelt en ook zichzelf kan zijn. Pesten is onacceptabel. Bij ons op school proberen wij pesten dan ook te voorkomen door veel aandacht te besteden in de mentormomenten en de lessen aan de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar helpen. In de mentorlessen wordt ons pestprotocol besproken. Daarin staat wat pesten is en hoe we handelen als er gepest wordt. Als er tóch wordt gepest, pakken we dat meteen aan. Wanneer een leerling wordt gepest of merkt dat anderen worden gepest, is het belangrijk dit altijd direct bij de mentor/coach te melden. Samen met de anti-pestcoördinator zullen wij dan de anti-pestprocedure starten. Er zullen onder andere duidelijke afspraken worden gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan. We houden goed in de gaten of het pesten ook daadwerkelijk stopt.

Als je persoonlijke problemen hebt op school of in de thuissituatie kan je coach jou via de ondersteuningscoördinator aanmelden bij de leerlingbegeleider. Eén van de leerlingbegeleiders maakt dan een afspraak met je. Zij zijn opgeleid om samen met jou je problemen in een vertrouwelijke omgeving te bespreken. 

Zij kunnen je eventueel doorverwijzen naar andere hulpinstanties, maar misschien is een aantal gesprekken wel voldoende. De leerlingbegeleider kan, indien nodig, contact met je ouders opnemen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met jou.

Sommige leerlingen worden bij moeilijke toetsen of examens heel erg zenuwachtig. Je kunt last hebben van een ’black-out’. We noemen deze vorm van stress ’faalangst’. Je coach kan in overleg met jou en je ouders je aanmelden voor de faalangstreductietraining. Tijdens een training krijg je tips om stress te verminderen en je oefent ermee.

 

Soms is het wat moeilijk contact met je nieuwe klasgenoten te maken, je weet niet goed wat je moet zeggen of soms zeg je het verkeerde. Je komt van de basisschool, waar het heel overzichtelijk was, bij allemaal nieuwe kinderen in de klas en op een hele grote school. Vind je dit moeilijk en wil je wat hulp, dan kun je via de mentor een cursus sociale vaardigheden gaan volgen. Dit doe je in een groepje met andere onderbouwleerlingen.

Dyslexie 

 

Als je een dyslexieverklaring hebt, dan maakt de RT’er met jou een afspraak. Je krijgt een dyslexiepas met daarop de faciliteiten die voor jou van toepassing zijn (bijvoorbeeld extra tijd, werken met Kurzweil enz.). We stellen de docenten hiervan op de hoogte zodat er rekening mee gehouden kan worden. Daarnaast heb je mogelijkheid om 5x RT-ondersteuning op school te volgen om je op weg te helpen bij het leren leren en bij o.a. de Vreemde Talen zoals Engels, Frans, Duits. Deze lessen worden gegeven in groepjes van maximaal 6 leerlingen.

 

Heb je dyscalculie, dan zullen de RT’ers ervoor zorgen dat de docenten hiervan op de hoogte zijn. Zowel bij dyslexie als bij dyscalculie kunnen faciliteiten worden verleend als er een rapportage aanwezig is.

 

Diatoetsen

 

Op onze school worden er in de brugklas Diatoetsen afgenomen voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Deze vinden plaats in de week voor de herfstvakantie. Dit doen wij om te kijken wat je startniveau is en of er problemen zijn.

 

Als je lager scoort dan gemiddeld, kan dat komen doordat je zenuwachtig bent of dat het al weer een tijd geleden is dat je spelling geoefend hebt op de basisschool. Voor de zekerheid doen de RT’ers dan een extra taalonderzoek voor de onderdelen Begrijpend lezen en Spelling.

 

Mocht het resultaat achterblijven, dan is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen van de RT’ers. Deze ondersteuning houdt in dat je 5 gratis begeleidingslessen kunt krijgen op school, waarbij we werken aan begrijpend lezen of spelling.

 

Ook bij het vak wiskunde vindt er aan het begin van de brugklas een toets plaats om te bepalen wat je niveau is. Als je onvoldoende scoort, krijg je een aantal rekenlessen. In deze lessen komen verschillende vaardigheden aan bod zoals vermenigvuldigen, verhoudingen, breuken en dergelijke. Je kunt tijdens een EEM-uur dan terecht bij een docent voor hulp en je werkt thuis of in het zelfwerkuur verder met de digitale methode hierbij.

 

Aan het einde van het schooljaar is er een tweede Diatoets om te kijken of je vooruitgang hebt geboekt.

Leerlingen die hoogbegaafd zijn, hebben vaak ook behoefte aan extra ondersteuning. Die ondersteuning bieden wij op maat, in en buiten de lessen. De coördinator hoogbegaafden bespreekt met jou (en vaak ook je ouders) wat je nodig hebt om goed te (leren) leren en om je fijn te voelen op school. Samen stellen we dan een maatplan op.

Met een bloedneus, een blessure enz. helpt één van de medewerkers met een EHBO-diploma je verder. Meld je bij één van de conciërges. Dan regelen zij dat er eerste hulp wordt verleend.

Klik hier voor de een stroomschema van de zorgstructuur binnen Het Nieuwe Eemland.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.