Onderwijs

op Het Nieuwe Eemland

Het Nieuwe Eemland is een school voor gymnasium, vwo, havo en mavo. De school met bijna 1200 leerlingen en zo’n 140 medewerkers is gevestigd in een prachtig rijksmonument aan de Daam Fockemalaan. De rustige omgeving zorgt voor een goed onderwijsklimaat. Grootte, ligging en alle faciliteiten op één locatie maken de school tot een veilige leeromgeving.
Het gebouw beschikt over uitstekende sportfaciliteiten, een authentieke aula voor presentaties en voorstellingen, een muzieklokaal en tekenlokalen. Verder zijn er goed ingerichte practicumlokalen voor vakken zoals science, biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT.

Leerlingen zijn welkom als het advies van de basisschool minimaal mavo is.

De kern van ons onderwijs ligt bij het primaire proces: de docent en de mentor met de leerling in de klas. Het betekent dat de docent zijn* vak inspirerend en op niveau geeft en dat hij* de leerling het onderwijs en de begeleiding geeft die hij nodig heeft.
In onze visie op onderwijs en begeleiding en in onze schoolorganisatie brengen wij dit tot uitdrukking.

Onderwijsaanbod

Gymnasium, vwo, havo en mavo
Brugklassen mavo/havo, havo/vwo, vwo en gymnasium
Talentklassen kunst, onderzoek, wereld en sport

Het aanbod van Het Nieuwe Eemland komt tegemoet aan talentontwikkeling en brede ontplooiing, zoals versterkt Engels, wetenschapsoriëntatie, talentklassen, kunst & cultuur, internationalisering, sport.

De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en medewerkers worden bevorderd door met elkaar in gesprek te zijn. Wederzijds respect is daarbij het uitgangspunt. Maatschappelijke stages, debatclub en activiteiten voor de identiteit van onze school horen hierbij.

Lessen

De lessen duren 70 minuten. Deze lesduur geeft de docent de mogelijkheid de visie in praktijk te brengen. De afspraken van Leren in Veiligheid zorgen ervoor dat er een veilige en vriendelijke werksfeer in de klas heerst. De leerprestaties van de leerlingen worden hiermee bevorderd.

De les is zo ingericht dat er verschillende werkvormen aan bod komen: instructie, zelfstandig werken en leren van en met elkaar. Doordat leerlingen actief aan de gang gaan, wordt het leren bevorderd. De docent houdt rekening tijdens de les met de verschillen tussen leerlingen. Die verschillen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van aanleg, zelfstandigheid, interesse en/of tempo.

de mentor
is de spil
in de zorg
voor de leerling
en de klas

Schoolorganisatie

Door kleinschalige teams samen te stellen bestaande uit mentoren en een aantal docenten die aan dezelfde klassen lesgeven, proberen wij de pedagogisch-didactische aanpak zo goed mogelijk te waarborgen. De schoolleiding bestaat uit een rector en twee conrectoren. De twee conrectoren richten zich op onderwijs en begeleiding en zijn verantwoordelijk voor het beleid in de afdelingen van gymnasium, vwo, havo en mavo. De teamleiders geven leiding aan de teams, waarbij de focus op de klas, de leerlingen en ouders ligt.

Visie op begeleiding

Visie op onderwijs en op begeleiding gaan hand in hand. Welbevinden is ons inziens de voorwaarde voor schoolsucces. Een beschermde, plezierige werksfeer, waarbij de docent rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen, bevordert dit.

In de les vindt de begeleiding plaats door de vakdocent. Hij ziet erop toe dat de leerling in een veilige en prettige omgeving tot goede resultaten komt.

De mentor is de spil in de zorg voor de leerling en de klas en is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder/verzorger. Hij heeft een signalerende functie en houdt de ontwikkelingen van zijn leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem.

Alle klassen hebben een ingeroosterd mentoruur. Daarin werkt de mentor aan groepsvorming, sociale en emotionele vorming, studievaardigheden en worden de leerresultaten besproken.