Onderwijs

Het Nieuwe Eemland is een school voor Gymnasium, vwo, havo en mavo. De school met bijna 1300 leerlingen en zo’n 140 medewerkers is gevestigd in een prachtig rijksmonument aan de Daam Fockemalaan. De rustige omgeving zorgt voor een goed onderwijsklimaat. Grootte, ligging en alle faciliteiten op één locatie maken de school tot een veilige leeromgeving.
Het gebouw beschikt over uitstekende sportfaciliteiten, een authentieke aula voor presentaties en voorstellingen, een muzieklokaal en tekenlokalen. Verder zijn er goed ingerichte practicumlokalen voor vakken zoals science, biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT.

Leerlingen zijn welkom als het advies van de basisschool minimaal mavo is.

De kern van ons onderwijs ligt bij het primaire proces: de docent en de mentor met de leerling in de klas. Het betekent dat de docent zijn* vak inspirerend en op niveau geeft en dat hij* de leerling het onderwijs en de begeleiding geeft die hij nodig heeft.
In onze visie op onderwijs en begeleiding en in onze schoolorganisatie brengen wij dit tot uitdrukking.

Visie op het onderwijs
Onze school zorgt voor:

 • een veilige leeromgeving (Leren in Veiligheid)
 • kwalitatief goed onderwijs
 • leerlingen actief in de les (Activerende didactiek en Samenwerkend leren)
 • het rekening houden met verschillen en onderwijs op maat
 • het uitdagen van leerlingen om (onvermoede) talenten te ontwikkelen en te laten zien (excelleren)
 • brede ontplooiing
 • betrokken en verantwoordelijk

De lessen duren 70 minuten. Deze lesduur geeft de docent de mogelijkheid de visie in praktijk te brengen. De afspraken van Leren in Veiligheid zorgen ervoor dat er een veilige en vriendelijke werksfeer in de klas heerst. De leerprestaties van de leerlingen worden hiermee bevorderd.

De les is zo ingericht dat er verschillende werkvormen aan bod komen: instructie, zelfstandig werken en leren van en met elkaar. Doordat leerlingen actief aan de gang gaan, wordt het leren bevorderd.
De lokalen zijn ingericht met digitale schoolborden die hiertoe bijdragen.
De docent houdt rekening tijdens de les met de verschillen tussen leerlingen. Die verschillen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van aanleg, zelfstandigheid, interesse en/of tempo.

Elke vaksectie zorgt ervoor dat de programma’s vanaf klas 1 tot en met de eindexamenklas op elkaar afgestemd zijn. Docenten overleggen regelmatig over het programma dat per leerjaar gegeven wordt. Dat geldt ook voor de toetsen. Van de resultaten worden stelselmatig analyses gemaakt en, indien nodig, vinden er aanpassingen plaats.
Het aanbod van Het Nieuwe Eemland komt tegemoet aan talentontwikkeling en brede ontplooiing:

 • Gymnasium, vwo, havo en mavo
 • Brugklassen: 1 mavo/havo, 1 havo/vwo, 1 vwo en 1 gymnasium
 • Overstap van 1 vwo naar 2 gymnasium
 • Cambridge Engels standaard voor vwo en gymnasium
 • Cambridge Engels voor havo vanaf leerjaar 1 (2017-2018)
 • Engels eXtra Learning voor mavo vanaf leerjaar 1 (2017-2018)
 • Wetenschapsoriëntatie in onderbouw vwo en gymnasium en 4 vwo/gymnasium
 • Talentklassen kunst, onderzoek, wereld en sport vanaf leerjaar 1 (2017-2018)
 • In de bovenbouw mavo: handenarbeid
 • In de bovenbouw havo en vwo: tekenen, muziek en drama*
 • Topsportvriendelijke school: leerlingen combineren topsport met school
 • Sportklassen, LO2 en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)
 • Toptalentschool: leerlingen combineren toptalent, zoals muziek, met school
 • Internationale projecten
 • Culturele activiteiten
 • Excursies en werkweken
 • Toneel, muziekavonden en talentenjacht
 • Activiteiten ten behoeve van de identiteit van de school

De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en medewerkers worden bevorderd door met elkaar in gesprek te zijn. Wederzijds respect is daarbij het uitgangspunt. De actieve leerlingenraad en oudercommissie laten dat onder andere zien. Initiatieven van leerlingen worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Visie op begeleiding

Visie op onderwijs en op begeleiding gaan hand in hand. Welbevinden is ons inziens de voorwaarde voor schoolsucces. Een beschermde, plezierige werksfeer, waarbij de docent rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen, bevordert dit.
De docent vormt samen met de mentor de 1e lijn: zij hebben het directe contact met de leerlingen. In de les vindt de begeleiding plaats door de vakdocent. Hij ziet erop toe dat de leerling in een veilige en prettige omgeving tot goede resultaten komt. Als de docent merkt dat een leerling zich anders gedraagt dan gewoonlijk, meldt hij dat aan de mentor. Als de docent te horen krijgt dat een leerling speciale zorg nodig heeft, zal hij zich tot het uiterste inspannen deze zorg te geven.
De mentor is de spil in de zorg voor de leerling en de klas en is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouder/verzorger. Hij heeft een signalerende functie en houdt de ontwikkelingen van zijn leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem (LVS).
Alle klassen hebben een ingeroosterd mentoruur. Daarin werkt de mentor aan groepsvorming, sociale en emotionele vorming, studievaardigheden en worden de leerresultaten besproken.
Ook de verzuimcoördinator heeft een belangrijke signalerende functie.
De 2e lijn bestaat uit experts op school, die niet in eerste instantie contact hebben met de leerlingen. Experts zijn de zorgcoördinator, counselor, decaan, remedial teacher en trainer faalangstreductie en sociale vaardigheden.
De 3e lijn bestaat uit experts van buiten de school, zoals bijvoorbeeld leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg en GGD.

Schoolorganisatie
De verantwoordelijkheid voor wat primair belangrijk is in ons onderwijs, ligt bij de docent en de mentor. Door kleinschalige teams samen te stellen bestaande uit mentoren en een aantal docenten die aan dezelfde klassen lesgeven, proberen wij de pedagogisch-didactische aanpak zo goed mogelijk te waarborgen.

De schoolleiding bestaat uit een rector en twee conrectoren. De twee conrectoren richten zich op onderwijs en begeleiding en zijn verantwoordelijk voor het beleid in de afdelingen van gymnasium, vwo, havo en mavo. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de afdelingsleden. De teamleiders geven leiding aan de teams, waarbij de focus op de klas, de leerlingen en ouders ligt. Zie hier een overzicht van de schoolorganisatie.

* Drama: bij voldoende leerlingen