Medezeggenschap

CMR & DMR

Volgens de Wet Medezeggenschap (WMS) hebben leerlingen, ouders van leerlingen en medewerkers van scholen het wettelijke recht om advies te geven dan wel instemming te verlenen aangaande het beleid op hun school.

 

Bij Meerscholen is de medezeggenschap geregeld in een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en een Deel Medezeggenschapsraad (DMR). In de CMR worden de zaken besproken die voor het geheel van Meerscholen van belang zijn. Daarnaast functioneert op elke vestiging, in het verlengde hiervan, een DMR, waar­in de meer vestigingsspecifieke zaken besproken worden.

 

In zowel DMR als CMR, elk dus naar niveau, wordt het beleid van de school getoetst, besproken en gewogen. De raden zijn daarbij bevoegd om voorstellen te doen of advies te geven over het hele schoolbeleid. Nieuw beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd.

 

Medezeggenschap draait niet alleen om financiële zaken, maar ook om personeelsbeleid, onderwijsvisie en onderwijskundige keuzes van de school, kwaliteitscontrole en uiteraard ook om zaken als de ouderbijdrage en de verantwoording daarvan.

 

Wie?
Op Het Nieuwe Eemland bestaat de DMR uit de gekozen vertegenwoordigers uit drie geledingen: leerlingen (3), ouders van leerlingen (3) en personeelsleden (6).

Voorzitter DMR:

De heer F. van der Leeuw
hne_mw_pdmr@mcvo.nl

 

 

Secretaris:

Mevrouw A. de Vries

 

 

Leden:

De heer C. Middeldorp
De heer R. Hal

De heer H. Heerdink
Mevrouw J. Bokhorst