Zorg

>Zorgkaart 2018-2019>

Begeleiding en Zorg op school kan van alles inhouden: iemand met wie je praat als je gepest wordt, iemand die je kan helpen met de aanpak van je huiswerk, iemand die naar je luistert en/of adviseert als je thuis ruzie hebt, iemand die je vragen kan beantwoorden als je je depressief voelt enzovoort.
Een goede zorg vindt Het Nieuwe Eemland erg belangrijk. Wij willen graag dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het erom dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier hebt op school en dat je jezelf kunt zijn in je klas. Als dit niet het geval is, dan is het belangrijk te weten dat je bij verschillende mensen terecht kunt om samen te kijken wat er nodig is, zodat het weer beter met je gaat.

Hier vind je informatie over wie op onze school welke hulp aan kan bieden. Vaak is je mentor de meest voor de hand liggende persoon om mee te praten of je teamleider, omdat zij je kunnen helpen of kunnen doorverwijzen. Als het nodig is, kun je ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Mentor
Aan het begin van het schooljaar krijg je een mentor. Die mentor begeleidt de hele klas. Hij/zij houdt zich in de begeleiding bezig met:

  • je resultaten
  • dat je je prettig voelt in je klas
  • de manier waarop jij, je klasgenoten en je docenten met elkaar omgaan

Elke week heb je een mentorles. Daar leer je hoe je je studie kunt aanpakken en komen onderwerpen als pesten aan de orde. De mentor houdt ook contact met je ouders over de bovenstaande drie punten. Zo nodig kan je mentor de hulp inroepen van de teamleider en/of zorgcoördinator. In de meeste gevallen overlegt de mentor met jou en je ouders wat het beste is.

Zorgcoördinator
Op school zijn drie zorgcoördinatoren werkzaam:

  • mevrouw Leemreis, mavo
  • mevrouw Dekker, havo
  • mevrouw Van Paridon, vwo en gymnasium

Zij kunnen je helpen dat je bij de juiste persoon terecht komt als het niet goed gaat. De zorgcoördinator weet welke hulp je op school of buiten school kunt krijgen. Verder coördineert de zorgcoördinator de begeleiding van de leerlingen met een extra hulpvraag. Deze leerlingen krijgen vaak een begeleidingsplan.
Verder zorgen de zorgcoördinatoren ervoor dat er goed overleg en afstemming is tussen alle personen die zich bezighouden met zorg en begeleiding. Ook is er regelmatig overleg met externen, zoals de schoolarts, het wijkteam, leerplicht.

Personal Coaches
Binnen school is er een aantal docenten die zich beschikbaar gesteld hebben voor leerlingen die net wat extra ‘mentorbegeleiding’ nodig hebben. Dit zijn de Personal Coaches. Leerlingen die een Personal Coach krijgen, hebben over het algemeen één keer per week of eens in de twee weken contact met zijn of haar Personal Coach.

Intern begeleider
Als je een extra ondersteuningsbehoefte hebt, kun je begeleid worden door de intern begeleider, mevrouw Küchler. Zij maakt dan wekelijks met jou een afspraak om samen te bespreken hoe het gaat op school. Jullie kijken naar wat er is geweest, naar wat er komen gaat en maken bijvoorbeeld planningen voor het schoolwerk. We kijken in overleg met je ouders, met jou en de zorgcoördinator naar wat jij nodig hebt om het op school goed te kunnen doen.

Orthopedagoog
In het kader van Passend Onderwijs is bij ons eens in de twee weken op de donderdag een orthopedagoog aanwezig, mevrouw Barends. Zij adviseert de school over verschillende zaken die te maken hebben met de ondersteuning van de leerlingen binnen de school. Ook kan zij eventueel onderzoeken en observaties doen om te zorgen dat de leerlingen de passende ondersteuning krijgen. Zij kijkt mee met de begeleiding die binnen de school geboden wordt en ondersteunt bij het opstellen van een begeleidingsplan.

Anti-pestcoördinator
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis voelt en ook zichzelf kan zijn. Pesten is onacceptabel. Bij ons op school proberen wij pesten dan ook tegen te gaan en aan te pakken wanneer het toch gebeurt. Wanneer een leerling wordt gepest of merkt dat anderen worden gepest, is het belangrijk dit altijd direct bij de mentor te melden. Samen met de anti-pestcoördinatoren, mevrouw Pierik en mevrouw Goossen, zullen wij dan de anti-pestprocedure starten. Er zullen onder andere duidelijke afspraken worden gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan. We houden goed in de gaten of het pesten ook daadwerkelijk stopt. Ook tijdens de mentorlessen wordt er aandacht aan dit onderwerp besteed.

>Het Nieuwe Eemland – Pestprotocol>

Leerlingbegeleider
Als je persoonlijke problemen hebt op school of in de thuissituatie kan je mentor, via de zorgcoördinator, je aanmelden bij de leerlingbegeleider. Eén van de leerlingbegeleiders, mevrouw Goossen of mevrouw Navis, maakt dan een afspraak met je. Zij zijn opgeleid om samen met jou je problemen te bespreken.
Zij kunnen je eventueel doorverwijzen naar andere hulpinstanties, maar misschien is een aantal gesprekken met haar wel voldoende. De leerlingbegeleider kan, indien nodig, contact met je ouders opnemen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met jou.

Vertrouwenspersoon
We hebben op onze school twee vertrouwenspersonen, de heer Berings en mevrouw Verkes. Als je je niet veilig voelt en/of je onder druk gezet voelt, op welk gebied dan ook, kun je daar met één van de vertrouwenspersonen over praten en verder geholpen worden. Maak er gebruik van en blijf niet rondlopen. Je kunt rechtstreeks contact met de vertrouwenspersoon opnemen.

Faalangstreductietraining
Sommige leerlingen worden bij moeilijke toetsen of examens heel erg zenuwachtig. Je kunt last hebben van een ’black-out’. We noemen deze vorm van stress ’faalangst’. Je mentor kan in overleg met jou en je ouders je aanmelden voor de faalangstreductietraining. Deze training wordt gegeven door mevrouw Hellings. Tijdens een training krijg je tips om stress te verminderen en je oefent ermee.
Er worden twee verschillende trainingen aangeboden:
• Leerlingen brugklas (voor hen is de training gratis)
• Examenleerlingen en voorexamenleerlingen (zij volgen deze training tegen betaling)

Sociale vaardigheidstraining (onderbouwleerlingen)
Soms is het wat moeilijk contact met je nieuwe klasgenoten te maken, je weet niet goed wat je moet zeggen of soms zeg je het verkeerde. Je komt van de basisschool, waar het heel overzichtelijk was, bij allemaal nieuwe kinderen in de klas en op een hele grote school. Vind je dit moeilijk en wil je wat hulp, dan kun je via de mentor een cursus sociale vaardigheden gaan volgen. Dit doe je in een groepje met andere brugklasleerlingen.
Deze training wordt gegeven door mevrouw Hummelink.

Remedial teacher (RT)
In het begin van het schooljaar in de brugklas word je bij het vak Nederlands getoetst op spelling en tekst. Dit doen wij om te kijken wat je startniveau is en of er problemen zijn. Als je onvoldoende scoort, kan dat komen doordat je zenuwachtig bent of dat het al weer een tijd geleden is dat je spelling geoefend hebt op de basisschool. Soms doen de RT’ers een extra onderzoek of je volgt een paar steunlessen spelling of tekstbegrip. In één blok van de brugklas krijg je 1 extra uur taalvaardigheid, gegeven door een docent Nederlands.
Als je al een dyslexieverklaring hebt, dan zorgen de RT’ers, mevrouw Kraakman, mevrouw De Groot en mevrouw Van Egteren ervoor dat er duidelijkheid is voor de docenten op welk gebied jij problemen hebt. Er kan dan rekening mee gehouden worden bij elk vak. Tevens is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen als je dyslectisch of taalzwak bent door de RT’ers.
Ook bij het vak wiskunde vindt er aan het begin van de brugklas een toets plaats om te bepalen wat je niveau is. Er worden rekenlessen gegeven in een periode van de brugklas. In deze lessen komen verschillende vaardigheden aan bod zoals vermenigvuldigen, verhoudingen, breuken en dergelijke. Heb je dyscalculie, dan zullen de RT’ers ervoor zorgen dat de docenten hiervan op de hoogte zijn. Zowel bij dyslexie als bij dyscalculie kunnen faciliteiten worden verleend als er een rapportage aanwezig is.

>dyslexie-protocol>

Veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinator, mevrouw De Vries, beheert alle zaken rondom jouw veiligheid. Dit houdt in dat er toezicht is op de fietsenstalling en dat er controle is bij de kluisjes. Zijn er incidenten op school zoals inbraak, diefstal of iets dergelijks dan zal de veiligheidscoördinator actie ondernemen en indien noodzakelijk
zelfs de politie inschakelen.

EHBO-/BHV-er
Met een bloedneus, een blessure of een andere lichamelijke narigheid kun je terecht bij een aantal personeelsleden dat hiervoor een diploma heeft.
Meld je bij de receptie en er wordt eerste hulp verleend.