Schoolregels

• Stilte
Tijdens de les is er stilte op de gangen. Er heerst altijd stilte in de studiezaal en mediatheek.

• Rooster
Het rooster wordt gepubliceerd op de schoolsite. Wijzigingen in het dagrooster worden in principe ’s ochtends vóór half 8 op de schoolsite gepubliceerd.

• Te laat met reden
Mocht je een duidelijke reden hebben of buiten je schuld te laat zijn, dan ga je gewoon naar de les. Je ouders bevestigen de reden binnen 24 uur per e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl.

• Afwezig/ziek
Je ouders melden je vóór 08.30 uur afwezig via e-mail: absentie@hetnieuweeemland.nl. De eerste dag dat je er weer bent, melden je ouders je voor aanvang van de lessen beter via dit e-mailadres. Indien je steekproeven, SO’s of repetities hebt gemist, overleg je de eerstvolgende les die je weer op school bent met de betreffende docent of en zo ja wanneer je moet/mag inhalen.

• Afmelden
Ben je om wat voor reden dan ook niet meer in staat de lessen te volgen, dan meld je je bij de receptie. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen met je ouders. Je ouders bevestigen dit binnen 24 uur per mail (absentie@hetnieuweeemland.nl). De eerste dag dat je er weer bent, melden je ouders je vóór 08.30 uur beter, ook via dit e-mailadres.

• Te laat zonder reden/spijbelen
Als je te laat bent, ga je naar de les. Je meldt je de volgende dag om 08.00 uur in de strafcorner. Brugklassers melden zich na hun laatste les in de strafcorner en blijven een half uur na.

Er wordt een mail naar de ouders gestuurd:

· na 8 keer te laat komen
· na 3 keer spijbelen

Er volgt er een melding bij de leerplichtambtenaar:

· na 10 keer te laat komen
· na 5 keer spijbelen
· bij 16 lesuren of meer verzuim (met of zonder reden) binnen 4 weken.

• Verwijderd uit de les
Je meldt je als je bent verwijderd direct in de strafcorner met een opdracht van de docent. Je vult een formulier in en gaat stil aan het werk. Vijf minuten voor het einde van de les ga je terug naar je lokaal en praat je met de docent en beslist de docent welke sanctie er volgt. Als de docent of een andere medewerker dat nodig vindt, meld je je bij je teamleider.

• Mobiele telefoon en andere multimedia-apparatuur
In de school is het gebruik van mobiele telefoon, smartwatch en andere multimedia-apparatuur tijdens de les verboden, tenzij de docent daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Bij binnenkomst in het lokaal leg je je telefoon in het daarvoor bestemde mandje. Ook kun je natuurlijk altijd je mobiel in je kluisje laten.
Wanneer je je niet aan deze regel houdt, wordt je telefoon in bewaring gegeven aan je teamleider en gebeurt het volgende:
1e keer: je krijgt je telefoon om 16.20 uur terug
2e keer: je bent de telefoon een week kwijt of je blijft gedurende een week langer op school.
Daarna: na gesprek met je ouders wordt de strafmaat bepaald.
Filmen en fotograferen op school is niet toegestaan, tenzij de schoolleiding daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Als je je telefoon bent vergeten in het lokaal, wordt deze afgegeven bij de receptie.

• Roken
Bij ons op school is roken niet toegestaan. Ook niet op het schoolplein. Alleen tijdens de bovenbouwpauzes mag er door bovenbouwleerlingen op de daarvoor bestemde plek gerookt worden.

• Alcohol/drugs
Leerlingen mogen op school en tijdens schoolactiviteiten geen alcohol gebruiken. Het bezitten, gebruiken en verhandelen van drugs is op onze school ten strengste verboden. Wie deze regel overtreedt, wordt voorgedragen tot verwijdering van school.

• Pauzes/tussenuren
De pauzes breng je door in de Arena of buiten. Tijdens de pauzes blijf je niet in de trappenhuizen, gangen en bij de kluisjes. Buiten geldt dat voor de fietsenstalling, de scooterstalling en het Joop Klaverplein.
Je hebt elke dag voor alle vakken lesmateriaal bij je, dus ook voor vakken die uitvallen.
Alle lessen in leerjaar 1 en 2 worden bij uitval in principe opgevangen in het lokaal of in de studiezaal. Tussenuren van andere klassen zijn studie-uren. Deze uren worden ingeroosterd in studiezaal of mediatheek. Tijdens tussenuren die niet ingeroosterd worden, werk je in de studiezaal, mediatheek of in de Arena.
Leerlingen mogen gedurende de schooldag het terrein niet verlaten, dus tijdens de pauze en tijdens tussenuren ook niet.

• Streng verboden
Bega je een van de hieronder staande overtredingen, dan worden je ouders altijd op de hoogte gesteld en is er contact met de politie.
– Diefstal en vernieling
– Kaarten of spelen om geld
– Het bij je hebben of gebruik maken van alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens e.d.
– Gebruik van geweld, zowel verbaal, digitaal (via social media als twitter, instagram, facebook enz.) als fysiek.

• Eten en drinken
Leerlingen mogen alleen eten en drinken in de Arena, in de automatenhal en buiten.
EN… AFVAL hoort in de afvalbak!

Als je je niet aan de schoolregels houdt …
Als je je niet aan de regels van de school houdt, krijg je met straf te maken. Die straf wordt je door een medewerker opgelegd.
Bij een ernstig incident of bij herhaling kunnen verdergaande maatregelen worden genomen. Dat kan een schorsing betekenen of zelfs een verwijdering van school. In bepaalde gevallen schakelen wij de politie in.

De schoolleiding
augustus 2017