Passend onderwijs

Data 
12 maart is de sluitingsdatum voor de aanmeldingen. De school heeft de verplichting binnen 6 weken na aanmelding (tot 26 april) een besluit te nemen over de toelating van de leerling. Dit kan met maximaal 4 weken worden verlengd (tot 24 mei).
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school voor deze leerling binnen 6 weken na inschrijving een OntwikkelingsPerspectief (OPP) op. Als voor leerlingen die in het eerste jaar starten een OPP wordt opgesteld, is dit uiterlijk op 12 september afgerond. Ook dit kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Deze termijnen kunnen met uiterlijk 4 weken worden verlengd, als extra onderzoek noodzakelijk is of als ouders en de school niet tot overeenstemming kunnen komen over de ondersteuning.

Passend Onderwijs, wat houdt het in?
De orthopedagoge bekijkt op basis van de beschikbare gegevens de onderwijsondersteuningsbehoefte van alle aangemelde leerlingen. Hier wordt zo goed mogelijk op aangesloten. De professional met orthopedagogische deskundigheid maakt  ook de inschatting of de school in staat is om aan eventuele extra onderwijsondersteuningsbehoefte te kunnen voldoen.

Passend onderwijs: Wat bieden wij? 
Wel: gestructureerde school, screening op begrijpend lezen, woordenschat, spelling, Engels en rekenen, begeleiding Intern Begeleider (IB’er), onderzoek orthopedagoog, adviezen voor docenten door orthopedagoog, kortdurende Remedial Teachings (RT)-trajecten, counselors, Sociale Vaardigheidstrainingen, examenvreestrainingen, faalangstreductietrainingen, vertrouwenspersonen.
Niet: Langdurige intensieve RT-trajecten, kleine klassen, begeleiding IB’er is voor maximaal 30 minuten per week per leerling; meer intensieve hulp wordt niet geboden.

Wat is een ‘zorgleerling’? 
De term ‘zorgleerling’ wordt als volgt gedefinieerd: De leerling behoeft extra intensieve begeleiding om te kunnen functioneren binnen het onderwijs-zorgaanbod. Met extra intensieve begeleiding wordt bedoeld dat voor de desbetreffende leerling 1 uur per week individuele begeleiding staat. Hieronder vallen ook de registraties omtrent de leerling, gesprekken die dienen te worden gevoerd en het opstellen en evalueren van een OPP. Bij de intake wordt door de professional met orthopedagogische deskundigheid in kaart gebracht of de desbetreffende leerling een ‘zorgleerling’ is.

Directe afwijzing, dus geen zorgplicht 
Leerlingen kunnen direct worden afgewezen als:

  • de school van aanmelding “vol” is. Het maximum aantal (zorg)leerlingen is bereikt.
  • de ouders de grondslag van de school niet respecteren.
  • de leerling niet over de capaciteiten beschikt om een diploma op het niveau van de betreffende school te halen. Leerling moet minimaal een vmbo-t-advies hebben en een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot de havo of het vwo of gymnasium.