Ouderbijdrage

Het Meridiaan College kent een –vrijwillige– ouderbijdrage. Deze bedraagt € 77,=. Een belangrijk deel van deze bijdrage wordt gebruikt om kosten te kunnen dekken van uitgaven waarvoor geen Rijkssubsidie wordt ontvangen, zoals: verzekeringen, oudervereniging, contact- en informatiebladen, school/webkrant, mentoraat, ouderavonden en diploma-uitreikingen. Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt om uitgaven te kunnen dekken die worden gedaan ten behoeve van de leerlingen en die direct te maken hebben met de speerpunten van het schoolbeleid.Kwaliteitsverbetering van het onderwijs staat hierbij voorop. Het streven is de middelen herkenbaar in te zetten op de vestiging. De besteding van deze inkomsten vindt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad plaats. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot deze middelen.